welcome drink

สำหรับลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ ณ บุหงาสาหรีรีสอร์ท ทางรีสอร์ทมีบริการ welcome drink ด้วยน้ำฝาง น้ำสมุนไพรจากแก่นไม้ธรรมชาติ เพื่อให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายตั้งแต่ก้าวแรกที่ทุกท่านได้มาเยือน ณ รีสอร์ทบุหงาสาหรี

welcome drink

สำหรับลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ ณ บุหงาสาหรีรีสอร์ท ทางรีสอร์ทมีบริการ welcome drink ด้วยน้ำฝาง น้ำสมุนไพรจากแก่นไม้ธรรมชาติ เพื่อให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายตั้งแต่ก้าวแรกที่ทุกท่านได้มาเยือน ณ รีสอร์ทบุหงาสาหรี